HD | SYDSVENSKAN | HALLÅ | HITTAHEM.SE | 8TILL5.SE

Villkor för annonsering

sydsvenskan.se/hd.se
Villkor för annonsering Sydsvenska Dagbladets AB ver. 2015:1

Villkor för annonsering digitalt

Sydsvenska Dagbladets AB, org.nr. 556002-7608, Rådmansgatan 16, 205 05 Malmö (”sydsvenskan.se, hd.se”) tillämpar nedanstående villkor vid köp, försäljning och förmedling av annonser i elektroniska tjänster och produkter (nedan tjänst) om inte annat uttryckligen avtalats.
1. Definitioner
Med annonsör förstås fysisk eller juridisk person som själv eller genom annan för egen räkning beställer annons.
Med beställare förstås var och en, som i egenskap av annonsör eller på uppdrag av annonsör beställer annons.
Med tredjepartsannonsering förstås att annons vid exponeringen hämtas från annan parts annonssystem för visning i tjänst som ägs eller administreras av sydsvenskan.se/hd.se.
2. Annonsörens ansvar
2.1 Annonsör ansvarar för att annonsen, inklusive eventuell länkad information, inte gör intrång i annans rätt såsom t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immaterialrätt. Annonsören ansvarar vidare för att annons en uppfyller, och inte strider mot, vid var tid gällande lag, annan författning och myndighetsbud samt även utomrättsliga regler för marknadsföring.
2.2 Annons ska innehålla uppgift som gör det lätt för läsaren att identifiera annonsören.
2.3 Annonsör ska tillhandahålla sydsvenskan.se/hd.se fullständigt och fullgott annonsmaterial enligt de tekniska materialspecifikationer som sydsvenskan.se/hd.se från tid till annan tillämpar.
2.4 Annons ska, i fullständigt och fullgott skick enligt punkt 2.3 ovan, vara sydsvenskan.se/hd.se eller dess ombud tillhanda senast fem (5) arbetsdagar före överenskommen startdag för annonseringen om inte annat avtalats särskilt.
3. Rätt att vägra annonsering
Sydsvenskan.se/hd.se förbehåller sig rätten att vägra införa annons. Annonsör erinras även om att ansvarig utgivare för respektive media enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen har rätt att vägra införande av beställd annons. Vid vägrat införande av beställd annons svarar sydsvenskan.se/hd.se endast för återbetalning av eventuellt förskottsbetalat vederlag avseende det vägrade införandet.
4. Felaktig/utebliven leverans
4.1 Om beställd annons inte kan införas och detta beror på beställaren eller något förhållande på dennes sida ansvarar beställaren gentemot sydsvenskan.se/hd.se med belopp högst motsvarande annonskostnaden.
4.2 Sydsvenskan.se/hd.se är fritaget från ansvar för fel i annonsmaterial, som beställaren tillhandahåller eller som uppkommer vid överföring av sådant material.
4.3 Sydsvenskan.se/hd.se är fritaget från ansvar för utebliven publicering av annons eller fel i annons om anledningen härtill är problem hos informationsöverförare utanför sydsvenskan.se/hd.se kontroll.
4.4 Sydsvenskan.se/hd.se är fritaget från ansvar om annons införs och placeras på annan än beställd plats om skälet till detta är att annons material lämnats till sydsvenskan.se/hd.se för sent i förhållande till gällande frist.
4.5 Om annons till innehållet är felaktig och det beror på sydsvenskan.se/hd.se, ansvarar sydsvenskan.se/hd.se gentemot beställaren med högst ett belopp motsvarande den annonskostnad annonsören har att erlägga till sydsvenskan.se/hd.se för den felaktiga annonsen. Som fel i annons avses även att annonsen införts på annan plats än beställd plats eller att annons felaktigt införts på annan dag än beställd dag. Villkor för annonsering Sydsvenska Dagbladets AB ver. 2015:1
4.6 Under/överleveranser
(i) Underleverans av exponeringar – mätt enligt sydsvenskan.se/hd.se annonssystem vid köpt annonsplats ersätts endast om leveransen totalt understiger 90 % av beställt antal exponeringar.
(ii) Om leveransen understiger 90 % av beställt antal exponeringar ersätts annonsören i första hand med uteblivet antal exponeringar.
(iii) Merkostnader (t.ex. ökade personalkostnader) vid överleveranser ersätts ej av sydsvenskan.se/hd.se.
(iv) Vid sent levererad annons kan annonsören ej kräva ersättning för underleveranser.
(v) Leveransstörningar beroende på externa nyhetshändelser, som medfört att sydsvenskan.se/hd.se tvingats reducera mängden annonser på sajten (s.k. nödsajt), regleras enligt punkt 4.6 (i) – (iii).
5. Tredjepartsannonsering m.m.
5.1 Vid tredjepartsannonsering äger sydsvenskan.se/hd.se rätt att avbryta annonsering om annonsören ej uppfyllt de krav som följer av punkterna 2.1 och 2.2 ovan.
5.2 Annonsören kan hållas ansvarig/ersättningsskyldig om dess annons ej följer punkterna 2.1 samt  2.2.
6. Reklamation
Reklamation med anledning av fel i annons ska vara skriftlig och ske snarast möjligt och senast tre (3) dagar efter att annonsen infördes. Reklamation mot sydsvenskan.se/hd.se faktura ska ske snarast möjligt och senast inom fjorton (14) dagar från fakturadatum.
7. Avbokning
Avbokning ska göras skriftligen.  
• Av- eller ombokningar som görs med mer än en månad kvar till start, debiteras med 20% av beloppet.
• Av- och ombokning som görs inom fyra veckor innan start, debiteras med 50% av värdet.
• Om en påbörjad annonskampanj tillfälligt stannas, avbokas eller på annat sätt missar beräknad leverans, debiteras annonsören 100% av bortfallet ordervärde.
8. Betalning
8.1 Sydsvenskan.se/hd.se har rätt att kräva förskottsbetalning. Beställaren ska erlägga betalning enligt gällande prislista om inte annat särskilt avtalats. Mervärdesskatt och ev. andra skatter tillkommer.
8.2 Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen enligt sydsvenskan.se/hd.se faktura.
9. Äganderätt till annonsoriginal
Äganderätten till annonsmaterial som producerats av sydsvenskan.se/hd.se och betalats av annonsören enligt specificerad räkning tillkommer annonsören. Äganderätten till övrigt annonsmaterial som  producerats av sydsvenskan.se/hd.se tillkommer sydsvenskan.se/hd.se. Äganderätten till offertmaterial – t.ex. skisser och ritningar – tillkommer sydsvenskan.se/hd.se om inte annat avtalats.
10. Befrielsegrunder
Befriande omständigheter, d.v.s. förhållanden som gör att part blir befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sin del av avtalet är bl.a. nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning. Part som påkallar befrielse ska utan dröjsmål underrätta den andra parten därom.

Liknande produkter

Information

Kontakt
Tel: 040-28 18 00

Tekniska specifikationer
Materialspecifikation

Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 1 arbetsdag före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, fredagen före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med specifikationen.
• Ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för dagspress.
• Ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.

Viktigt

Anpassa annonsen efter dagspress eller magasintryck. Det vill säga definiera färger i CMYK och följ praxis i grafisk produktion.
När filen/filerna laddas upp kommer de att kontrolleras automatiskt. Längst ner kan du se information om varningar och fel, klicka på ikonerna för att läsa mer.
Filen kontrolleras så att den har rätt upplösning, rätt färgrymd, inbäddade teckensnitt m.m. Automatisk konvertering kommer att ske vid följande fall:
• RGB och dekorfärg omvandlas till CMYK.
• Övertryck och färgernas återgivning kan då avvika från er intention.
• Genomskinlighet i PDF kommer att tolkas och läggas samman vid tryck, utan manuell inspektion.

VIKTIGT

Kontakt
Tel: 040-28 18 00


Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 3 arbetsdagar före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, onsdagen veckan före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.