HD | SYDSVENSKAN | HALLÅ | HITTAHEM.SE | 8TILL5.SE

Datapolicy

När man annonserar i HD-Sydsvenskanägda kanaler förbinder man sig per automatik till rådande datapolicy (se nedan). Om du som medieköpare inte redan är vitlistad, genom att du skriftligen godkänt denna datapolicy, var vänlig fyll i och formuläret nedan. Om du är osäker på om ni är vitlistade, kontakta traffic@hdsydsvenskan.se.

Se lista över våra tredjepartsleverantörer.

Denna datapolicy reglerar viktiga frågor om hantering av data som rör besökare på eller användare av webbplatser som kontrolleras av bolag i Bonnier-koncernen. Sådana data benämns i det följande ”Användardata” och besökarna/användarna benämns ”Användare”.

Datapolicyn ska utgöra del av samtliga avtal mellan å ena sidan bolag i Bonnier-koncernen och å andra sidan annonsörer, mediebyråer, leverantörer och andra som på något sätt kan få tillgång till Användardata.
Det Bonnier-bolag som ingått avtal enligt ovan benämns i det följande ”Bolaget”. Bolagets avtalspart benämns ”Avtalsparten”. Avtal som hänvisar till denna policy (inbegripet hänvisning i bekräftelse av annonsorder e dyl), eller till vilket denna policy bilagts, benämns ”Avtalet”. Datapolicyn utgör en integrerad del av Avtalet.

1. Bakgrunden till datapolicyn

För Bonnier-koncernen är det ett väsentligt intresse att samtliga koncernbolag tillämpar tydliga regler för Användardata. Användare ska kunna förlita sig på att data som rör dem inte samlas in eller används av utomstående på ett okontrollerat sätt. Dessutom utgör Användardata en värdefull tillgång hos koncernbolagen och ska behandlas som en sådan.

Datapolicyn är samtidigt inte avsedd att förhindra att Bolaget och Avtalsparten i enskilda fall särskilt avtalar om insamling eller användning av Användardata som går utöver vad som följer av policyn. Den möjligheten ska dock tillämpas med försiktighet och med beaktande av såväl Användarnas intressen som de ekonomiska värden som är förknippade med Användardata. Alla eventuella avsteg från denna policy ska beskrivas på ett tydligt och detaljerat sätt i Avtalet. Om så skett ska denna policy gälla med de justeringar som följer av Avtalet.

2. Begränsningar rörande insamling och användande av Användardata

Avtalsparten får inte utan Bolagets i förväg lämnade skriftliga godkännande hämta, samla in, använda eller överföra Användardata för egna eller annans kommersiella syften, inbegripet men inte begränsat till framtida annonsering. Begränsningen innebär bland annat att Avtalsparten inte får använda sig av cookies eller andra sätt att spåra Användare, med undantag för vad som anges i punkt 3 nedan.

Det åligger Avtalsparten att informera sina underleverantörer om innehållet i och innebörden av denna datapolicy. Oavsett om Avtalsparten uppfyllt det åtagandet eller inte, ansvarar Avtalsparten för sina underleverantörers agerande på samma sätt som för sitt eget agerande. För tydlighets skull noteras att en tredje part som anlitas i enlighet med punkt 3 nedan är en underleverantör.

Bolaget förbehåller sig rätten att begära att även Avtalspartens underleverantörer undertecknar denna datapolicy. Att så sker fråntar inte Avtalsparten dess ansvar för underleverantörernas agerande.
Avtalsparten åtar sig att vidta alla rimliga ansträngningar för att förhindra att tredje part utnyttjar Avtalspartens förhållande till Bolaget för att vidta någon åtgärd enligt denna punkt 2.

3. Anonymiserad data för statistikinsamling

Punkt 2 ovan utgör inte hinder mot att Avtalsparten självt eller genom en tredje part samlar in anonymiserade data uteslutande i syfte att mäta utfallet av annonseringen, t ex vad gäller antalet visningar. Cookies och andra spårningsmetoder får då användas endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta syfte. Avtalsparten har strikt ansvar för att tredje part som anlitas för att utföra sådan mätning inte använder Användardata för något annat syfte än det som anges i detta stycke.
Avtalsparten får inte i något annat fall ge tredje part tillgång till Användardata eller möjliggöra överföring av Användardata till tredje part eller externa webbplatser.

4. Personuppgifter

Data som innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) får inte behandlas utan den registrerades samtycke, om inte annat följer av lag. IP-nummer som kan kopplas till en person utgör personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Avtalsparten åtar sig att inte behandla personuppgifter på ett sätt som strider mot personuppgiftslagen.

5. Påföljder vid överträdelse

Det är av yttersta vikt för Bolaget att denna datapolicy efterlevs. Vid misstanke om överträdelse av villkoren har Bolaget därför rätt att omedelbart avbryta all annonsering eller annat samarbete samt att vidta alla åtgärder i övrigt som Bolaget bedömer lämpliga för att förhindra fortsatta överträdelser.

Varje överträdelse av villkoren i denna policy utgör ett väsentligt avtalsbrott som ger Bolaget rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet och kräva ersättning för all skada som Bolaget åsamkats till följd av överträdelsen. Detta gäller oavsett eventuella ansvarsbegränsningar i Avtalet.Jag vill helst bli kontaktad via:
TelefonEpost

Liknande produkter

Information

Kontakt
Tel: 040-28 18 00

Tekniska specifikationer
Materialspecifikation

Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 1 arbetsdag före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, fredagen före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet är producerat så att det överensstämmer med specifikationen.
• Ansvarar tillsammans med annonsproducenten och dess repro, för att materialet är tryckanpassat för dagspress.
• Ansvarar för att annonsen finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.

Viktigt

Anpassa annonsen efter dagspress eller magasintryck. Det vill säga definiera färger i CMYK och följ praxis i grafisk produktion.
När filen/filerna laddas upp kommer de att kontrolleras automatiskt. Längst ner kan du se information om varningar och fel, klicka på ikonerna för att läsa mer.
Filen kontrolleras så att den har rätt upplösning, rätt färgrymd, inbäddade teckensnitt m.m. Automatisk konvertering kommer att ske vid följande fall:
• RGB och dekorfärg omvandlas till CMYK.
• Övertryck och färgernas återgivning kan då avvika från er intention.
• Genomskinlighet i PDF kommer att tolkas och läggas samman vid tryck, utan manuell inspektion.

VIKTIGT

Kontakt
Tel: 040-28 18 00


Materialtider
HD-Sydsvenskan
Kl 09.00, 3 arbetsdagar före utgivningsdag
Tidningen Hallå:
Kl 09.00, onsdagen veckan före utgivningsdag

Observera att kunden:
• Ansvarar för att materialet finns hos tidningen i god tid innan publiceringen.